Basisschool De Duinroos - Katwijk

Aannamebeleid

 

Aanmelding van leerlingen & ons aannamebeleid

In principe zijn alle kinderen welkom op de scholen van de stichting PCOK. Ouders stellen eisen aan een school. De stichting PCOK stelt de identiteit en de kwaliteit van ons onderwijs en het kind centraal. In het belang van een optimaal welzijn, functioneren en welslagen van elk individueel kind binnen de stichting PCOK, noemen wij hieronder een aantal richtlijnen voor plaatsing van leerlingen. In het aannamegesprek met ouders is onderstaand beleid uitgangspunt.

 

A. Procedure aanmelding

1. Vaak begint de aanmelding van een leerling met een telefoontje of mailtje van ouders naar school. We maken een afspraak voor een kennismakingsbezoek en we verwijzen alvast naar onze website. De ervaring leert dat een kennismakingsbezoek ongeveer een uur duurt.

2. Een lid van de directie verstrekt de kennismakingsinformatie, die bestaat uit vier onderdelen:

a) het aannamebeleid wordt besproken

b) gezamenlijk doornemen van de schoolgids ( waaronder de visie op ons onderwijs, de werkwijzen en waar wij voor staan)

c) rondleiding door de school (‘sfeer-proeven’).

d) het antwoord op vragen van ouders

3. Mochten ouders kiezen voor inschrijving binnen de stichting PCOK, dan geven we een inschrijfformulier mee om in te vullen. Op dat formulier wordt o.a. gevraagd:

a) Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind en een kopie waar dat nummer op staat.

b) De opleidingsgegevens van de ouder(s)

4. Na invulling en ondertekening van het inschrijfformulier is het kind definitief geplaatst. De ouders krijgen een bevestiging.

5. Het kind wordt ingedeeld in een van de kleuterklassen. Bij de indeling houden we rekening met de huidige groepssamenstelling, de groepsgrootte, de verhouding meisjes/jongens, broers-zussen en sociaal- emotionele problematieken.

6. Ruim een maand voordat het kind 4 jaar wordt, wordt er een vragenformulier gestuurd. Hierop worden o.a. vragen gesteld m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

7. De leerkracht belt ruim een maand voor de eerste schooldag de ouder(s) op voor een kennismakingsafspraak met ouder en kind. De leerkracht spreekt direct een datum af waarop het kind één dagdeel komt wennen. We sturen daarna een welkomstkaart naar het kind.

N.B. Voor leerlingen die van een andere (basis)school afkomen geldt hetgeen we onder D vermelden. 2

 

B. Aannamebeleid

Ondanks het feit dat in principe alle leerlingen welkom zijn binnen de Stichting PCOK, is het bevoegd gezag/de school niet verplicht een leerling toe te laten. Wel moet het bevoegd gezag een ter zake consistent beleid voeren. De wettelijke kaders vormen de artikelen 39, 40 en 58 de Wet Primair Onderwijs. Dit aannamebeleid heeft als vertrekpunt de ‘Kaderregeling Toelating, Schorsing en Verwijdering leerlingen van de Stichting PCOK (ons bestuur). Belangrijk is dat het beleid kenbaar moet zijn en er moet sprake zijn van een zorgvuldige besluitvorming gekoppeld aan procedureregels. Het beleid moet vastgesteld worden aan de hand van duidelijke criteria en moet voor ouders toegankelijk zijn.

De Stichting PCOK kent mede daarom aannamebeleid, welke we publiceren in de schoolgids en op de site. Dit beleid is onderschreven door het team en de medezeggenschapsraad. We bespreken dit beleid bij de kennismakingsgesprekken met de ouder(s). Hieronder een opsomming van onze voorwaarden:

1. Ouders conformeren zich aan de informatie in de schoolgids, waaronder de missie en visie van de school. Deze conformering vindt formeel plaats met een handtekening onder het inschrijfformulier.

2. De interne groepsgrootte. Op dit moment hanteren we dat de groepen 1 t/m 4 maximaal 32 leerlingen groot zijn. Bij de groepen 5 t/m 8 geldt een maximum van 34 leerlingen. Deze aantallen baseren we op de groepssamenstelling en de leerling-populatie van de afgelopen schooljaren.

3. Wij verwachten dat een kleuter zelfstandig naar de wc gaat op de eerste basisschooldag. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij dat ouders dit (vóór de eerste schooldag) melden aan de leerkracht. Er volgt dan een gesprek, waarin we wederzijdse schriftelijke afspraken maken over ‘hoe het kind te begeleiden’. We vragen daar zeker de inzet van de ouders bij, daar de leerkracht voor het verschonen van een luier geen tijd heeft. De kleutergroep laten we daarvoor namelijk tijdelijk zonder toezicht en dat kan niet. Ook wordt het verschonen van een luier niet genoemd in de taakomschrijving van een leerkracht.

4. Naast deze drie voor een ieder geldende voorwaarden formuleerden we hieronder een aantal specifieke aannamevoorwaarden voor kinderen met extra zorg en leerlingen, die komen van een andere school (C & D).

 

C. Aannamebeleid voor leerlingen met ‘extra zorg’

Iedere school binnen de Stichting PCOK heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.  

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijsondersteuningscontinuüm op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen aanwezig zijn. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

 

D. Aannamebeleid van leerlingen van een andere basisschool

De overgang van een leerling van de ene naar een andere basisschool is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis (J.D. vd. Ploeg, 1997). We gaan hier dus zorgvuldig mee om en hanteren bij aanmelding van een leerling, die reeds onderwijs genoten heeft op een andere school, de onderstaande aannameprocedure. De gehele procedure ronden we af binnen twee weken.

a. In het eerste gesprek met de ouders brengt de directie de ouder(s) op de hoogte van het specifieke aannamebeleid. En vraagt toestemming voor onderstaande acties.

b. We informeren bij de basisschool van herkomst of er sprake is van ‘extra zorg’. Indien dit het geval is, start de procedure genoemd onder hoofdstuk C.

c. Indien de school van herkomst niet afdoende informatie kan geven, nemen we bij de leerling lees-, spelling- en rekentesten af. Hiervoor maken we een afspraak.

d. De leerling draait minimaal één dag mee in de groep, waarin hij/zij geplaatst kan worden.

e. Ook het gedrag van ouder/verzorger naar teamleden van de school van herkomst kan aanleiding zijn de toelating van de leerlingen te weigeren of de toelating onder strikte voorwaarden te laten plaatsvinden.

f. De resultaten van b t/m e bespreekt de IB-er met de (adjunct) directeur. Zij besluiten of we de leerling plaatsen.

g. We nodigen de ouders op school uit om de uitslag van het plaatsingsverzoek te vernemen.

h. Definitieve inschrijving vindt plaats.