Basisschool De Duinroos - Katwijk

De slogan van de Duinroos is: 'Een goede basis om op te groeien!' In onze slogan leggen we er de nadruk op dat we voor ieder kind een basis voor het begin van zijn of haar schoolloopbaan willen zijn. Ons logo verwijst naar het samen werken, het leren doen we samen: een basis om op te groeien.
 


Onze visie op identiteit
Onze school is een open protestants christelijke school. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. Samen vormen we een gemeenschap, waarin we openstaan voor onze medeleerling, collega en ouders ongeacht godsdienst, ras of cultuur. Wel vragen we van de leerlingen met een andere of geen geloofsovertuiging dat ze volledig integreren in onze school. Dat betekent onder meer dat wij een respectvolle houding verwachten tijdens het bidden en dat de kinderen actief meedoen aan de godsdienstlessen, het zingen en de vieringen. Ook zijn we er ons van bewust dat de normen en waarden die we aan de kinderen proberen over te brengen, ook voor ons gelden!

Onze visie op professionaliteit
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, zien om naar elkaar en leren van elkaar. We spreken elkaar aan en houden ons aan afspraken. We zijn/voelen ons samen verantwoordelijk voor de school. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. De leerkrachten op de Duinroos hebben een professionele relatie met de ouders en betrekken ze daar waar nodig.

Onze visie op kwaliteit
Het lesgeven is de kern van ons werk. We streven er naar dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan en zich naar vermogen ontwikkelen. Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. Ten aanzien van effectief onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve, de sociaal/emotionele en de creatieve ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken. De leraren werken handelings- en opbrengstgericht. De leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen. De leerkrachten werken met moderne lesmethoden. Zo nodig passen zij hun onderwijs aan gelet op de behoeften van een kind, een groepje of de groep als geheel.